Oudervereniging

‘School maak je samen’ is het motto, en daarvoor is een open contact tussen schoolleiding, ouders en leerlingen onontbeerlijk. Een actieve bijdrage van een afvaardiging van de ouders is hiervoor noodzakelijk.
Alle ouders zijn door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage automatisch lid van de oudervereniging. Per leerling wordt aan ouders een vrijwillige, ouderbijdrage gevraagd. Daaruit is een klein gedeelte voor de oudervereniging geoormerkt om daarmee ondersteuning te kunnen geven voor activiteiten en voorzieningen op school die buiten de reguliere begroting vallen. De afgelopen jaren is subsidie toegekend voor de aanschaf van een laptopkar, de spiegels bij natuurkunde, een bijdrage voor het nieuwe mobiele podium en een activiteit voor het 150-jarig lustrum.
De oudervereniging stelt zich ten doel:

  • mede richting te geven aan de doelstellingen en de identiteit van het Koning Willem ll College, in contact met de medezeggenschapsraad 
  • in overleg met de schoolleiding aandacht schenken aan zaken die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen, het didactische klimaat.
  • een financiële bijdrage te leveren aan - niet door de overheid gesubsidieerde - voorzieningen die ten goede komen aan het onderwijs, aan leerlingen en hun welbevinden op school. 

 

Ouderraad

De ouderraad - waarvoor elke ouder zich kandidaat kan stellen - vormt het vrijwillige bestuur van de oudervereniging. De ouderraad vergadert zesmaal per jaar en legt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af over beleid en bestedingen. De Jaarvergadering gaat altijd vergezeld van een thema-avond, waarin een actueel en informatief onderwerp op luchtige wijze wordt belicht. De jaarvergadering staat gepland op dinsdag 7 november 2017 en daarbij zal het thema zijn: ‘Seksualiteit en pubers’. Ook dit jaar weer gekozen door het ouderpanel. 

De ouderraad wil de vertegenwoordiger zijn van alle ouders en een brug zijn tussen school en ouders. De ouderraad fungeert als klankbord voor schoolleiding, en geeft advies over actuele onderwerpen binnen school, zoals een nieuw schoolplan, de toetsing en cijfergeving, veiligheid in en rond de school, de leefbaarheid in het gebouw, of de catering.
De ouderraad verzorgt een vaste rubriek in de Willemtweet met daarin het laatste nieuws vanuit de ouderraad.
In 2014 hebben we het ‘ouderpanel’ opnieuw opgezet en bestaat nu uit 150 ouders, die driemaal per jaar enkele vragen krijgen over een actueel onderwerp.
Suggesties, ideeën of signalen die u wilt neerleggen bij de ouderraad zijn altijd van harte welkom bijvoorbeeld via onderstaand mailadres. Nog beter: neem zitting in de ouderraad. De ouderraad moet jong en fris blijven en vele handen maken licht werk!
ouderraad@willem2.nl.

 

Leden ouderraad:

Agnes van der Avoird (voorzitter)

Frank van der Vlugt(secretaris)

Kees Maas (penningmeester)

Rob de Haas

Suzanne Bollen

Patrick Druijts


 

Vergaderdata schooljaar 2017/2018:

18/09

 

27/10

 

07/11 Jaarvergadering met thema-avond

 

15/01

 

26/02

 

16/04

 

11/06

 

Alle reguliere vergaderingen zijn ’s avonds van 20:00 tot 22:00u in de lerarenkamer.

 

Notulen 2016-2017:

Notulen:

7 maart 2016

19 april 2016

13 juni 2016

19 september 2016

18 oktober 2016

17 januari 2017

6 maart 2017

8 mei 2017


Op aanvraag zijn notulen van andere schooljaren beschikbaar. Berichtje naar ouderraad@willem2.nl

 

Jaarvergadering ouderraad 2016:

Jaarlijkse verantwoording van de ouderraad naar alle ouders, gekoppeld aan een thema-avond.

Dinsdag 15 november 2016: algemeen en financieel jaarverslag 2015/2016. Thema-avond ‘Tolerantie anno 2016’.

Algemeen jaarverslag schooljaar 2015/2016:

‘School maak je samen’ is het motto, en daarvoor is een open contact tussen schoolleiding, ouders en leerlingen onontbeerlijk. De ouderraad wil, als actieve afvaardiging van de ouders, in dialoog met de school over allerlei zaken gekend en gehoord worden.

Zoals dit schooljaar o.a.: eerste kader van het nieuwe schoolplan, nieuwe opzet ouderavond, programmavoorstellen en het 150-jarig lustrum.

Alle ouders zijn door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage automatisch lid van de oudervereniging. Met deze ouderbijdrage ondersteunt de oudervereniging activiteiten en voorzieningen die ten goede komen aan de leerlingen maar niet binnen de reguliere begroting vallen. Dit jaar voor enkele bijzondere lustrumactiviteiten en de Dijksterhuis-lezingen.

Op de jaarvergadering in november heeft de ouderraad naast het verslag van het schooljaar 2014-2015 ook de thema-avond ‘Digitale leermethoden’ georganiseerd. Ditmaal bestaand uit een interactief en een plenair gedeelte.

Het nieuwe ouderpanel is verder van de grond gekomen. Er zijn o.a. korte enquêtes gehouden over de opzet van het oudergesprek en het thema van de jaarvergadering.

In de digitale nieuwsbrief ‘Willemtweet’ beschikt de ouderraad over een speciale ruimte voor actuele zaken.

Twee leden zijn afgetreden en een nieuw lid heeft zich gemeld. Eén van de leden heeft tevens zitting in de MR, waarmee we een direct contact hebben in beide organen.

Op de pagina ‘Oudervereniging’ van de schoolwebsite (onder OUDERS) is informatie over de oudervereniging te vinden alsmede het jaarverslag en notulen van de vergaderingen.

Na een aantal jaren een lagere ouderbijdrage (3 euro) geheven te hebben, doordat er veel reserve was opgebouwd, is deze reserve nu teruggebracht naar acceptabele proporties en wil de ouderraad de ouderbijdrage graag weer ophogen om aan nieuwe subsidie-aanvragen te kunnen voldoen. Een aanvraag daartoe bij de MR is goedgekeurd en inmiddels geëffectueerd.

Namens alle ouders/verzorgers hebben we op 5 oktober – op de dag van de leraar- alle leraren en ondersteunend personeel op taart getracteerd. De ouderraad stuurt altijd een kaart of attentie bij geboorte, langdurige ziekte, overlijden of afscheid, voor een leerkracht van het Koning WillemII-college.

Bij de diploma-uitreikingen waren we aanwezig om alle geslaagden te feliciteren

 

Financieel verslag 2015/2016 en verslag kascommissie

zie bijlagen.

 

Terugblik thema-avond: ‘Tolerantie anno 2016’:

Het ouderpanel had aangegeven dat ze graag het onderwerp tolerantie op de agenda wilden hebben voor de ouderavond. Maar wat is dat eigenlijk en hoe doen we dat in de praktijk?

In de omgangscode van het Koning Willem II College staan zeven gouden regels:

  • ik behandel anderen met respect;
  • ik discrimineer niet;
  • ik toon respect voor andere opvattingen en ik heb recht op mijn eigen mening;
  • ik heb respect voor ieders levensovertuiging;
  • ik draag bij aan een veilig, schoon en prettig leef en werkklimaat, in en rond het schoolgebouw;
  • ik respecteer de eigendommen van anderen;
  • ik ga zorgvuldig om met het gebouw en de materialen.

De heer Scholtes, geschiedenisdocent, heeft de geschiedenis van het Willem II-college belicht, waarbij de openbare school altijd een bijzondere plaats heeft ingenomen in het katholieke Tilburg. De Joodse kinderen en kinderen van andere gezindten zaten vanzelfsprekend op onze school. En wist u dat er medio negentiende eeuw drie uur gymnastiek en wapenhandel werd gedoceerd, naast de vreemde moderne talen, algebra, meetkunde, natuur- en scheikunde, biologie en handel.

Vervolgens kwamen de acteurs van Helder Theater het toneel op, die enkele bijzondere situaties uitbeelden met o.a. een autistische leerling die voor het eerst naar school gaat en hoe daar op wordt gereageerd en een sketch over onwenselijk oudergedrag als een opgewonden boze vader op school verhaal wil gaan halen omdat zijn dochter ‘onrecht is aangedaan’.

We herkennen de situaties en vanuit de aula wordt er flink gereageerd door ouders en docenten.

Conclusie: belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn maar er zijn wel grenzen.

 

We eindigen met de voorbeelden van respect die de ouders over school aangeven. Opvallend vaak komen hier de bevlogen en betrokken docenten in naar voren!

Voor vragen en opmerkingen: ouderraad@willem2.nl.


 

Subsidieaanvragen:

De ouderraad gebruikt een deel van haar geldmiddelen voor het verlenen van subsidies aan projecten, leermiddelen en activiteiten die niet door de school zelf kunnen worden gefinancierd.

voorbeelden van in het verleden verleende subsidies zijn:

-    laptopkar

-    natuurkunde spiegels

-    bijdrage nieuw podium

De voorwaarden voor het indienen van de aanvraag zijn:

•    Aanvragen dienen uiterlijk op 15 september van het nieuwe schooljaar te worden ingediend. Na goedkeuring in de ouderraad worden deze in de begroting van het nieuwe schooljaar opgenomen welke ter bespreking en toelichting op de agenda komt van de ouderraad jaarvergadering (begin november);

•    Aanvragen dienen minimaal te zijn voorzien van een doelomschrijving en een begroting. Indien van toepassing dient ook een uitvoeringsplan te worden toegevoegd.

•    Aanvragen kunnen ingediend worden door (school)personeel, ouders en door leerlingen.

•    Toegekende subsidies die niet voor het einde van het betreffende schooljaar worden benut, komen automatisch te vervallen en dienen opnieuw ter beoordeling te worden aangeboden aan de ouderraad.

Richtlijnen voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag zijn :

•    De besteding dient ten nut te zijn van een brede groep leerlingen op de school.

•    Er zijn geen andere financieringsbronnen voor beschikbaar;

•    Bestemming van de subsidie maakt de school aangenamer / sfeerverhogend;

•    De bestemming dient een cultureel dan wel innovatief doel te ondersteunen;

•    De bestemming omvat een luxe, iets extra's wat niet uit reguliere middelen van de school bekostigd kan worden

•    Het betreft geen algemene leermiddelen;

•    Elke subsidie heeft het karakter van een eenmalige investering. Eventuele exploitatiekosten worden niet in de toekenning meegenomen en dienen door de school zelf of derden te worden gedragen.

Neemt u contact op met de ouderraad als u een verzoek wilt indienen. (ouderraad@willem2.nl)

 

Verslagen:

Algemeen jaarverslag 2015-2016

Financieel jaarverslag 2015-2016

Verslag kascommissie 2015-2016

 

Statuten:

Download hier de statuten.

 


Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl